Loading...
 

Dialogen Linjehanteraren

Simutrans version 102.2Översiktlink


Linjehanteraren kan öppnas med knappen hm_lv.pnghuvudmenyn eller genom snabbtangenten W.

sv_LineManagement

Med linjehanteraren kan du kontrollera och övervaka dina transportlinjer. Här finns samlat information om dels vilka linjer som du har lagt tidtabeller för, samt information om vilka hållplatser som ingår i respektive linje, vilka konvojer som trafikerar den, samt en hel del statistik om linjen; som hur vinstgivande den är, hur fullbelagda konvojerna är osv.

Observera att konvojer som inte trafikerar någon linje inte syns i linjeredigeraren.

Fönstret är indelat i fyra områden:

I titelraden för fönstret hittar du de vanliga ikonerna för att stänga fönstret, öppna hjälp samt att minimera fönstret till sin förvalda storlek.

Toppen


Linjelistanlinksv_LineManagement

I linjelistan visas alla linjer som du har lagt tidtabeller för. Genom att klicka på en linje i linjelistan väljer du denna linje, och informationen i resten av dialogen uppdateras till att visa aktuell information för denna linje.

Med ikonerna ovanför listan kan du filtrera vilka linjer som visas m h a deras trafikslag. Oavsett vilket urval du väljer, så visas listorna i alfabetisk ordning

Dessa ikoner står för följande:
 • Alla alla tillgängliga linjer oavsett trafikslag visas
 • Tåg Alla järnvägslinjer visas
 • Monorail alla monorail och magnetspårslinjer visas
 • Spårvagn alla spårvagnslinjer visas
 • Landsvägsfordon alla landsvägslinjer, dvs busslinjer och lastbilslinjer visas
 • Fartygalla fartygslinjer visas
 • Flyg alla flygtrafiklinjer visas

Linjens namn visas i olika färg beroende på dess status:

Vit
  - linjen trafikeras inte av någon konvoj


Svart
  - allt är ok


Gul
  - åtminstone en konvoj står stilla (fordonshall, hållplats)


Röd
  - linjen går med förlust


Blå
  - åtminstone en konvoj som trafikerar linjen är föråldradMed knappen Ny linje kan du skapa en ny linje. Om du har alla valt, så är knappen utgråad, du måste först välja för vilken typ av transportslag du önskar skapa en linje genom att filtrera linjelistan med knapparna ovanför listan.
Läggandet av tidtabellen för den nya linjen görs m h a tidtabellsdialogen (tyska).

Med knappen Ändra linje kan du ändra tidtabellen för markerad linje, återigen använder du dig av tidtabellsdialogen (tyska).

Med knappen Ta bort linje kan du ta bort en markerad linje som det inte finns någon konvoj som trafikerar.

Med knappen Återkalla alla kan du ge ordern att alla konvojer som trafikerar linjen skall återkallas, dvs att de inte längre skall ta ombord fler passagerare eller mer last, och när de har leverat allt ombord säljas.

Toppen


Linjehållplatslistalinksv_LineManagement

I linjehållplatslistan visas alla hållplatser som ligger i linjens tidtabell; vägpunkter visas inte. Varje hållplats visas en gång för varje gång som den återfinns i tidtabellen. Vägpunkter visas inte i listan.

Det som visas är:
 • hållplatsens status (färgkodas)
 • vad som kan transporteras via hållplatsen (Image passagerare,Image post,Image varor)
 • hållplatsens namn
 • gods och passagerare som väntar vid hållplatsen
 • ikoner som anger vilka trafikslag som kan angöra hållplatsen: dvs tåg, spårvagn, lastbilar, bussar, fartyg, flygplan och monorail/magnettåg.Här används samma bilder som används för att filtrera linjelistan.

Hållplatsens status visas med följande färgkodning:
 • gelb anger att någon konvoj ännu inte angjort hållplatsen
 • grün anger att allt är ok
 • orange används enbart för passagerarhållplatser, och anger att mer än 40 personer p g a att hållplatsen redan är överfull valt att inte påbörja sin resa. Detta är oberoende av om det finns någon rutt till resmålet
 • rot betyder att hållplatsen är överfull. För passagerarhållplatser innebär detta att mer än 200 personer inte har påbörjat sin resa.

Genom att klicka på en hållplats namn med höger musknapp öppnas hållplatsens informationsfönster.

Genom att klicka på en hållplats namn med vänster musknapp centreras huvudkartan runt hållplatsen i fråga.

Toppen

Linjediagramlink


sv_LineManagement

I diagrammet kan sju olika kurvor som anger hur linjen utvecklats unde de senaste 11 månaderna visas grafiskt. Genom att klicka på knapparna kan dessa kurvor aktiveras eller avaktiveras. En aktiverad kurva visas med nedtryckt knapp, och kurvans färg är den samma som knappens bakgrundsfärg.

 • Fri kapacitet (Summa för varje hållplats som en konvoj angör)
 • Antal resor (Summa för varje hållplats som en konvoj angör)
 • Inkomster
 • Driftskostnader - här ingår inte några underhållskostnader för hållplatser m m, utan enbart konvojernas driftskostnader
 • Vinst (= Inkomster - Driftskostnader)
 • Konvojer (som betjänar linjen)
 • Färdsträcka (sammanlagd färdsträcka som linjens konvojer tillryggalagt

Toppen


Linjekonvojlistalink


sv_LineManagement

Med den gröna liggande stapeln visas hur fullastade alla konvojer som betjänar linjen för tillfället är.

Under denna stapel finns ett namnfält, där du kan byta namn på linjen.
Under namnfältet återfinns ett par statistiska fakta om linjen:
 • överst: Antal konvojer som för tillfället betjänar linjen och dessas sammanlagda kapacitet
 • underst:Konvojernas sammanlagda vinst och deras procentuella beläggning

Nedanför visas en lista över alla konvojer som betjänar linjen. Den information som visas är samma som i konvojlistan (tyska).
Överst visas konvojens namn följt av en bild över dess sammansättning. Därunder visas hur mycket vinst som konvojen dragit in. Underst visas vilken linje som konvojen trafikerar samt en grön liggande stapel som visar hur fullastad konvojen för tillfället är.


Genom att klicka på en hållplats namn med höger musknapp öppnas konvojens informationsfönster.

Genom att klicka på en hållplats namn med vänster musknapp centreras huvudkartan runt konvojen i fråga.

Toppen


Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 00:31:37 CEST by Frank.

Online Users

4 online users

Newest Forum Posts

No records to display