Loading...
 
Hur man definierar en industri

DAT-filer för industrierParametrar och deras värden skiljs åt av ‘=’.

Utformning av DAT-filer för industrierlink


Definiera själva industrinlink


Parameter Betydelse Värde Format
obj typ av objekt fabrik ordagrant denna text
name industrins namn Image Fabriksnamn enkel text
copyright upphovsmännens namn Simuel Upphovsman enkel text
Location byggplats Image Land Land City Water
DistributionWeight sannolikhet att vara producent för en slutkonsument / Frekvens Image siffra
Productivity minsta produktionskapacitet 320  siffra
Range produktionsvariation Image 300  siffra
pax_level passagerarnivå 35  siffra
Smoke Industriutsläpp Image Diesel namn på utsläppstyp
SmokeTile ruta från vilken utsläppet kommer Image 0,0  koordinater
SmokeOffset utsläppets läge Image 24,-24  koordinater
SmokeSpeed utsläppets hastighet Image 16  siffra
InputGood[0] råvara Image Oel namn på vara
InputCapacity[0] lagerkapacitet för råvara Image 1260  siffra
InputSupplier[0] leverantörer Image siffra
InputFactor[0] råvaruprocent Image 300  siffra
OutputGood[0] produkt Image Chemicals namn på vara
OutputCapacity[0] lagerkapacitet för produkt Image 150  siffra
OutputFactor[0] produktprocent Image 60  siffra
MapColor fabriksymbolfärg Image 283  siffra från färgpaletten
climates Klimatzoner
intro_month introduktionsmånad månad som siffra
intro_year introduktionsår 1959  år som siffra
retire_month slopningsmånad månad som siffra
retire_year slopningsår 1987  år som siffraFör den grafiska utformningen används parametern BackImage (tyska).

Toppen


Definera fält för industrinlink


Om industrin är av den typ som har omkringliggande fält, så definieras dessa med följande parametrar.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
max_fields största tillåtna antal fältrutor 10  siffra
min_fields minsta tillåtna antal fältrutor 36  siffra
production_per_field produktionsnivå per fältruta siffra
probability_to_spawn sannolikhet att ett fält skapas under produktion 10  siffra (100 motsvarar en sannolikhet på 1%, 10000=100%)
fields fältnamn grain field_1  måste vara samma som fältets namn


I den framtida version 103.x (makeobj 51) kommer det vara möjligt att knyta mer än en typ av fält till en fabrik, och därutöver kommer fält att ha lagerkapacitet. Detta kommer du att kunna ange på följande sätt:
Parameter
Betydelse
Värde
Format
max_fields största tillåtna antal fältrutor 10  siffra
min_fields minsta tillåtna antal fältrutor 36  siffra
probability_to_spawn sannolikhet att ett fält skapas under produktion 10  siffra (100 motsvarar en sannolikhet på 1%, 10000=100%)
fields[i] namn på fälttyp i (första fältet är i=0!) kornfeld_1  måste vara samma som fältets namn
production_per_field[i] produktionsnivå per fältruta av typ i siffra
storage_capacity[i] lagringskapacitet för fält, fördelas lika på alla inkommande och utgående varor 100  siffra
spawn_weight[i] anger sannolikheten för att denna typ av fält skall användas 25  number
has_snow[i] har fälttypen i fråga snögrafikImage 1 0 eller 1


Definiera ett fältlink


För att en industri skall kunna använda en fälttyp så måste även denna definieras.

Parameter
Betydelse
Värde
Format
obj typ av objekt fabrik ordagrant denna text
name objektets namn Image grain field_1  enkel text
copyright upphovsmännens namn Simuel Upphovsman enkel text
Image[0] Bild för vinter utan snö bildinformation
Image[1] Bild för vår bildinformation
Image[2] Bild för sommar bildinformation
Image[3] Bild för höst bildinformation
Image[4] Bild för vinter med snö bildinformation


Toppen

Utförliga förklaringarlinkImage Parametern namelink


Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.

tillbakaImage Parametern Locationlink


Denna parameter avgör var industrin kan byggas. Följande värden kan användas:
 • Land - byggs på landsbygden
 • City - byggs i stad
 • Water - byggs på en öppen vattenyta

tillbakaImage Parametern Rangelink


Denna parameter anger det intervall inom vilket den faktiska produktionstakten för industrin återfinns.
 • lägsta produktionstakt = värdet ’ ‘Productivity’’
 • högsta produktionstakt = värdet ’ ‘Productivity’ ’ + värdet ’ ‘Range’’

Den faktiska produktionstakten kan maximalt fördubblas av elförsörjning.

tillbakaImage Parametrarna Smoke, SmokeTile, SmokeOffset och SmokeSpeedlink


Dessa parametrar avgör industrins miljöpåverkan. Parametrarna har följande betydelse:
 • Smoke -vilken typ av utsläpp
  • Som värden kan de typer av Smoke som definierats i smoke.*.pak-filer användas
 • SmokeTile - den ruta vars främre hörn fungerar som utgångspunkt för utsläppet
 • SmokeOffset - avståndet från denna utgångspunkt till faktisk utsläppspunkt
  • första värdet anger x-position
  • andra värdet anger y-position, detta värde minskas med 100
 • SmokeSpeed - anger utsläppsfrekvens

tillbakaImage Parametrarna InputGood, InputCapacity, InputSupplier och InputFactorlink


Dessa parametrar anger vilka råvaror som industrin förbrukar. För varje råvara behöver alla fyra parametrarna anges, och dessa numreras med hjälp av []-notation. Numreringen börjar med 0.

 • InputGood[] - anger råvarans namn
 • InputCapacity[] - hur mycket av råvaran som kan lagerhållas
 • InputSupplier[] - anger leverantörstal
  • Värde = 0 varje industri som producerar nödvändig råvara sätts som leverantör
  • Värde > 0 - detta antal leverantörer kommer att byggas, om det redan finns lämpliga leverantörer, så nybyggs enbart överskjutande antal

tillbakaImage Parametrarna OutputGood, OutputCapacity och OutputFactorlink


Dessa parametrar definierar de produkter som industrin framställer. Alla tre parametrar är nödvändiga för varje produkt och varje parametergrupp numreras med []-notation. Numreringen börjar med 0.

tillbakaImage Parametern MapColorlink


Dessa färger används för att visa olika industrier på mini-kartan.


  0      
  1     
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
10     
 11     
12     
13     
14     
15     
16     
 17     
18     
19     
20     
21     
22     
 23     
24     
25     
26     
27     
28     
 29     
30     
31     
32     
33     
34     
 35     
36     
37     
38     
39     
40     
 41     
42     
43     
44     
45     
46     
 47     
48     
49     
50     
51     
52     
 53     
54     
55     
56     
57     
58     
 59     
60     
61     
62     
63     
64     
 65     
66     
67     
68     
69     
70     
 71     
72     
73     
74     
75     
76     
 77     
78     
79     
80     
81     
82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
 89     
90     
91     
92     
93     
94     
 95     
96     
97     
98     
99     
100     
101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     
110     
111     
112     
113     
114     
115     
116     
117     
118     
119     
120     
121     
122     
123     
124     
125     
126     
127     
128     
129     
130     
131     
132     
133     
134     
135     
136     
137     
138     
139     
140     
141     
142     
143     
144     
145     
146     
147     
148     
149     
150     
151     
152     
153     
154     
155     
156     
157     
158     
159     
160     
161     
162     
163     
164     
165     
166     
167     
168     
169     
170     
171     
172     
173     
174     
175     
176     
177     
178     
179     
180     
181     
182     
183     
184     
185     
186     
187     
188     
189     
190     
191     
192     
193     
194     
195     
196     
197     
198     
199     
200     
201     
202     
203     
204     
205     
206     
207     
208     
209     
210     
211     
212     
213     
214     
215     
216     
217     
218     
219     
220     
221     
222     
223     tillbakaImage Parametern DistributionWeightlink


Parametern anger hur ofta objektet förekommer i spelet. Ju högre värde desto vanligare förekomst.

Högsta tillåtna värde är 127.

tillbakaSlutkonsumenter (Endverbraucher)link


Slutkonsumenter är industrier som kräver råvaror men som inte framställer produkter.

tillbaka


Image Parametern has_snowlink

Parametern has_snow måste anges i varje industridefinition för att de fält som är knutna till densamma skall kunna använda sig av snögrafik.

back


Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Friday May 12, 2017 10:57:05 CEST by Frank.

Online Users

12 online users

Newest Forum Posts

No records to display